PII "Sienāzītis"

Adrese: Parka iela 3, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206
Tālrunis: 26447410
e-pasts: linda.sene@burtniekunovads.lv
vadītāja: Linda Sēne,
tālrunis: 26337517
PII ”Sienāzītis” darba laiks darba dienās: no plkst. 7.30 līdz 18.00
Grupu skaits: 2
Bērnu skaits: 40 bērni vecumā no 1,5-7 gadiem

Burtnieku novada pašvaldības PII ”Sienāzītis” ir pašvaldības dibināta un tās pakļautībā esoša izglītības iestāde. PII ”Sienāzītis” īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, izglītības programmas kods 01011111. Iestādes mērķis ir veicināt pirmsskolas vecuma izglītojamo vispusīgu un harmonisku attīstību, nepieciešamo iemaņu un prasmju individuālajā un sabiedriskajā dzīvē apguvi.

Izglītības satura apguve PII „Sienāzītis” tiek organizēta rotaļu, spēļu un rotaļnodarbību veidā. Rotaļnodarbības tiek organizētas gan vienlaikus visā grupā, gan apakšgrupās, gan individuāli. 

Bērnudārzā atzīmē un svin Latvijas valsts svētkus, organizē tematiskus pasākumus, iepazīstas ar latviešu tautas tradīcijām un sadarbībā ar vecākiem piedalās dažādos projektos.

Pirmsskolas izglītības iestādē bērniem ir iespēja radoši izpausties rotaļnodarbībās kopā ar pirmsskolas skolotājām un sagatavoties pamatizglītības programmas apguvei, atraisīt dziedāšanas un kustību prieku kopā ar pirmsskolas mūzikas un sporta skolotājām. Bērnudārzā darbojas arī skolotāja logopēde, kura sekmē un attīsta bērnu pareizu skaņu un vārdu izrunu.

Izglītojamiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt deju pulciņu un vokālo ansambli Burtnieku pagasta kultūras centrā.

 Izstrādāts DirectHit