AKTUĀLI

Būvvalde

Burtnieku novada būvvalde
Adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads
Tālrunis: 26436040
Fakss: 64238257


Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Trešdienās 9:00-13:00
Ceturtdienās 13:00-17:00
Pārējā laikā pēc iepriekšējas vienošanās 

KONTAKTI

Vadītāja: Rasma Liepiņa
Tālr. 26436040, e-pasts: rasma.liepina@burtniekunovads.lv
 
Būvinspektors: Jānis Bušs

Tālr. 25601343, janis.buss@burtniekunovads.lv

Aktuālā informācija par būvniecības procesiem Burtnieku novada būvobjektos, kuros kādas darbības fiksētas Burtnieku novada būvvaldē pēc 01.01.2016., ir pieejama  Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) sadaļā E-pakalpojumi > sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem > apakšsadaļās  tekstuālā informācija un ģeotelpiskā informācija 

1.Lūdzam iedzīvotājus, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu Burtnieku novadā, PIRMS IEGĀDĀTIES NEKUSTAMO ĪPAŠUMU vērsties Burtnieku novada buvvaldē, lai NOSKAIDROTU BŪVNIECĪBAS IESPĒJAS katrā iecerētajā nekustamajā īpašumā.

Jums būtu jānoskaidro: 

1.1.vai NODROŠINĀTA JURIDISKA PIEKĻUVE LĪDZ VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻAM - būs jāslēdz servitūta līgumi ar to nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru zemesgabalus šķērso piebraucamais ceļš.

1.2.vai TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ VAI DETĀLPLĀNOJUMĀ NOTEIKTĀ ATĻAUTĀ (PLĀNOTĀ) IZMANTOŠANA ATBILST BŪVNIECĪBAS IECEREI. -

a) nepieciešams gaidīt, kad tiks grozīts Teritorijas plānojums (bez garantijas, ka tiks ņemts vērā Jums tīkamais variants), b) grozīt detālplānojumu (nepieciešams saņemt visu detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu īpašnieku piekrišana).

1.3.kāds ir iecerētās būves iespējamais BŪVNIECĪBAS PROCESS - vai nav jāizstrādā detālplānojums. Ja nepieciešams izstrādāt detālplānojumu, cik un kādi nekustamie īpašumi tiek ietverti detālplānojuma izstrādes teritorijā (piekļuve valsts autoceļam, kompleksais detālplānojums u.c.)

1.4.DETĀLPLĀNOJUMA REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA - inženiertīklu izbūve (ir/nav izbūvēts), ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas (ir/nav izbūvētas), ceļu izbūve (ir/nav izbūvēts, kurš apsaimniekos un uzturēs. Informācijai - pašvaldība uztur un apsaimnieko tikai tai piederošās ielas. Pašvaldība var pārņemt ielas tikai tad, kad tās izdalītas atsevišķā zemesgabalā un ir izbūvētas. Servitūta ceļus uztur un labo servitūta izlietotājs (Civillikums 1151.p.), privātos ceļus (zemes īpašnieks - privāta vai juridiska persona(s)) būvē, uztur un labo ceļu īpašnieks(i).


Būvvaldes fukcijas, tiesības un atbildība

Būvvaldes funkcijas un atbildība:

 • pārzina un koordinē teritorijas robežās būvniecību un zemes ierīcību, ievērojot teritoriālplānošanas, sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības, kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības:
 • piedalās pašvaldības sociālās un ekonomiskās attīstības programmas izstrādāšanā;
 • sagatavo priekšlikumus vai lēmumu projektus pašvaldības domei atsevišķu būvniecības jautājumu izskatīšanai;
 • izskata un izvērtē esošos pagastu teritoriju plānojumus, zemes ierīcības un lietojuma dokumentus, apbūves noteikumus un vides vizuālās noformēšanas noteikumus un, ja nepieciešams, ierosina pašvaldības domei izlemt jautājumu par jaunu teritorijas plānojumu un saistošo noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanu;
 • atbilstoši pašvaldības lēmumiem piedalās vai organizē teritorijas plānojuma, detālplānojumu, apbūves noteikumu un citu saistošo noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanu;
 • izstrādā vides vizuālās noformēšanas prasības, ievērojot teritorijā esošo kultūrvēstures pieminekļu un citu īpaši aizsargājamo objektu saglabāšanu un aizsardzību;
 • organizē līdzsvarotas vides veidošanas un būvniecības ieceru publisku apspriešanu saskaņā ar likumu un citu normatīvo aktu prasībām;
 • kopā ar citām pašvaldības institūcijām piedalās izsoļu (konkursu) organizēšanā, konkursu komisiju darbā un būvniecības piedāvājuma dokumentācijas sagatavošanā objektiem, kuri pilnīgi vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta;
 • pārrauga teritorijā būvniecības procesu:
 • kontrolē teritorijā veicamo būvdarbu atbilstību likumu un citu normatīvo aktu un saistošo apbūves noteikumu prasībām;
 • pieprasa būvuzraudzību un autoruzraudzību saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • organizē būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • administrē vides veidošanas un attīstības procesu teritorijā:
 • izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus, kas saistīti ar būvniecību;
 • reģistrē un izskata būvniecības pieteikumus, kā arī sniedz rakstiskus atzinumus vai motivētus atteikumus par būvniecības iecerēm;
 • apkopo, sagatavo un izsniedz pasūtītājam būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus un materiālus; 
 • izskata un akceptē iesniegtos būvprojektus, bet specializētās būvniecības gadījumā - izskata, saskaņo un reģistrē tos;
 • izsniedz būvatļaujas un vides vizuālās noformēšanas atļaujas, bet specializētās būvniecības gadījumā - reģistrē būvatļaujas;
 • uzrauga apbūves un inženierkomunikāciju izvietojuma plānus aktualizāciju;
 • kārto ar būvvaldes darbību saistīto lietvedību, arhīvu un nodrošina dokumentu glabāšanu;
 • saskaņā ar normatīvo aktu prasībām apkopo datus un elektroniski iesniedz atskaites Valsts statistikas pārvaldei, kā arī likumdošanā noteikto informāciju publicē Burtnieku novada mājas lapā www.burtniekunovads.lv vai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS);
 • izdod izziņas zemesgrāmatām par jaunbūvju vai nepabeigtās būvniecības faktisko stāvokli teritorijā, vai dabā neesošām būvēm.

Būvvaldei savas kompetences ietvaros ir tiesības:

 • pieprasīt un saņemt attiecīgo informāciju no teritorijā esošajām fiziskajām un juridiskajām personām;
 • atkarībā no būvniecības ieceres nozīmīguma noteikt būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu sarakstu, būvprojekta stadiju skaitu, kā arī būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību; pirms būvatļaujas izsniegšanas pieprasīt papildu dokumentus vai darbu veikšanas projekta saskaņošanu specializētās būvniecības gadījumā;
 • noraidīt būvniecības ieceres, būvprojektus un pieprasīt to ekspertīzi atbilstoši likumu, kā arī citu normatīvo aktu prasībām;
 • anulēt būvatļaujas, pārtraukt būvdarbus vai teritorijas izpētes darbus, lemt par būves konservāciju vai nojaukšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kontrolēt teritorijā jebkuru būvi vai zemes lietojumu neatkarīgi no piederības un īpašuma formas;
 • sastādīt administratīvos pārkāpumu protokolus fiziskām un juridiskām personām par pašvaldības saistošo apbūves noteikumu pārkāpumiem un ierosināt pašvaldības domei attiecīgās personas saukt pie administratīvās atbildības.
 • Būvvalde un tās amatpersonas ir atbildīgas par būvniecības atbilstību likumu un citu normatīvo aktu, kā arī pašvaldības saistošo apbūves noteikumu prasībām Burtnieku novada teritorijā.

Saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 143., 144. un  145.punktu

Būvinspektoram ir tiesības:

 • apsekot objektu vai ekspluatācijā pieņemtu būvi, lai konstatētu iespējamu patvaļīgu būvniecību vai būves ekspluatāciju neatbilstoši tās lietošanas veidam;
 • apturēt būves ekspluatāciju, ja konstatēta būves patvaļīga ekspluatācija pirms tās pieņemšanas ekspluatācijā, vai ierosināt birojam vai būvvaldei apturēt būves ekspluatāciju, ja būve vai atsevišķa telpa tiek izmantota neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam;
 •  pieprasīt no būvniecības dalībniekiem jebkuru objekta dokumentāciju, tai skaitā būvprojektu;
 • būvdarbu laikā lūgt atbrīvot telpas, padarot tās pieejamas, un atsegt būvju daļas, lai varētu pārbaudīt uzbūvēto konstrukciju, ja konstatētas nedrošuma pazīmes;
 • apturēt būvdarbus, ja būvlaukumā nav būvdarbu vadītāja;

Būvinspektors, kontrolējot ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu, veic vispārīgu vizuālo apskati, novērtē redzamos bojājumus un apskates rezultātus fiksē atzinumā. Apskates rezultāti var būt par pamatu būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu detalizētai tehniskajai izpētei.

Būvju ekspluatācijas uzraudzības ietvaros, ņemot vērā atzinumā konstatēto, būvvalde atbilstoši kompetencei var pieņemt šādus lēmumus:

 • uzdot veikt būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti, iesniedzot būves tehniskās apsekošanas atzinumu;
 • uzdot novērst konstatēto bīstamību, informējot par to pašvaldību;
 • ja konstatēta būves bīstamība, – aizliegt tās ekspluatāciju līdz bīstamības novēršanai;
 • ja būve vai atsevišķa telpa tiek izmantota neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam, – aizliegt būves vai atsevišķas telpas ekspluatāciju un uzdot atjaunot iepriekšējo stāvokli.

Galvenie Būvvaldes darbību reglamentējošie normatīvie akti:

Visu normatīvo aktu sarakstu skatīt Ekonomikas minitrijas mājas lapā sadaļā: Normatīvo aktu saraksts.

Būniecības informācijas sistēmā (BIS) var saņemt informāciju par reģistrētiem būvspeciālistie un būvkomersantiem sadaļā REĢISTRI

PTAC kampaņas "Esi gudrs - būvē droši" buklets. Kā iegādāties atbilstošus būvizstrādājumus? 

Sīkāku informāciju skatieties Patērētāju tiesību aizsardības centra mājas lapā www.buvedrosi.lv

Burtnieku novada būvvaldē iesniedzamās pieteikumu veidlapas.

Burtnieku novada teritorijā ir spēkā esošs Burtnieku novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam un 16  detālplānojumi 

Prezentācija Būvniecības procesa shēma pēc 01.10.2014.

PASĀKUMU KALENDĀRS

     Marts 2017     
12 3 4 5
6789 10 11 12
13141516 17 18 19
202122 2324 25 26
272829 30 31

Tuvākie pasākumi

NOSŪTĪT JAUTĀJUMU

  TWITTER
 Izstrādāts DirectHit