AKTUĀLI

Detalplānojumi

Detāplānojumi izstrādes procesā


Paziņojums par Burtnieku novada Valmieras pagasta nekustamā īpašuma “Trīsstūris” detālplānojuma 2.0. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai


Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1. un 111.punktu un atbilstoši Burtnieku novada domes 2017.gada 20.septembra lēmumam Nr. 230 (protokols Nr. 16 (6), 21.punkts) „Par detālplānojuma “Trīsstūris” redakcijas 2.0. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, Burtnieku novada pašvaldība nodod publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Burtnieku novada Valmieras pagasta Valmiermuižas ciema nekustamā īpašuma „Trīsstūris” teritorijas detālplānojuma redakciju 2.0.

Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA „Vidzemes mērnieks” un tā pieaicinātie speciālisti (Rīgas iela 45a, Valmiera, LV - 4201, mājas lapa www.mernieks.lv, tālr. 29391712).

Detālplānojuma izstrādes mērķi ir detālplānojuma teritorijā detalizēt zemes vienības pamatizmantošanu, papildizmantošanu, palīgizmantošanu, zemes gabala sadalījumu, inženierkomunikāciju izvietojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus. Šī detālplānojuma redakcija ir precizēta atbilstoši institūciju sniegtajiem atzinumiem.

Sabiedrības līdzdalības pasākumi (sanāksme) notiks 2017. gada 27. oktobrī plkst. 15.00 Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā. 

Ar nekustamā īpašuma „Trīsstūris” teritorijas detālplānojuma redakcijas projekta materiāliem ir iespējams iepazīties interneta vietnē: https://geolatvija.lv/geo/tapis3 , kā arī no šī gada 29. septembra līdz 1. novembrim Burtnieku novada pašvaldības Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov. – darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00. 

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt līdz šī gada 27. oktobrim:

  • elektroniski, sūtot e-pastu uz adresi: info@burtniekunovads.lv ,
  • klātienē Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu iela 4, Valmiermuižā, Valmieras pag.,  Burtnieku nov., LV-4219 .

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.


Paziņojums par Burtnieku novada Valmieras pagasta nekustamā īpašuma “Trīsstūris” detālplānojuma 1.0. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1. un 111.punktu un atbilstoši Burtnieku novada domes 2017.gada 18.janvāra lēmumam Nr.33  (protokols Nr.2, 32.punkts) „Par detālplānojuma “Trīsstūris” redakcijas 1.0. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, Burtnieku novada pašvaldība nodod publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Burtnieku novada Valmieras pagasta Valmiermuižas ciema nekustamā īpašuma „Trīsstūris” teritorijas detālplānojuma redakciju 1.0.

Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA „Vidzemes mērnieks” un tā pieaicinātie speciālisti (Rīgas iela 45a, Valmiera, LV - 4201, www.mernieks.lv, t.29391712)

Detālplānojuma izstrādes mērķi ir detālplānojuma teritorijā detalizēt zemes vienības pamatizmantošanu, papildizmantošanu, palīgizmantošanu, zemes gabala sadalījumu, inženierkomunikāciju izvietojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus.

Sabiedrības līdzdalības pasākumi (sanāksme) notiks 2017.gada 24.februārī plkst. 15:00 Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā. 

Ar nekustamā īpašuma „Trīsstūris” teritorijas detālplānojuma redakcijas projekta materiāliem ir iespējams iepazīties internetā – https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_1492, kā arī no šī gada 31.janvāra līdz 28.februārīm Burtnieku novada pašvaldības Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag.,  Burtnieku nov. – darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00.  Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes var iesniegt līdz šī gada 28.februārim elektroniski sūtot e-pastu uz adresi info@burtniekunovads.lv vai Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu iela 4, Valmiermuižā, Valmieras pag.,  Burtnieku nov., LV-4219 . Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Pielikumā faili:  Detālplānojuma "Trīsstūris" redakcija 1.0 

Publikācija TAPIS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paziņojums par detālplānojuma izstrādāšanas uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Avoti”, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu, informējam, ka 2016.gada 21.septembrī Burtnieku novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.266 (protokols Nr.11, 20.punkts) - Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „"Avoti" Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9690 009 0110 daļai – 49266 m2 kopplatībā. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt jauktās apbūves teritorijas atļauto izmantošanu, zemes gabalu sadalījumu, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus zemes īpašnieka norādītai zemes vienības daļai. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma “Avoti” īpašnieks Jānis Matisons.

Pielikumā: Sadalījuma skice Burtnieku nov. Valmieras pag. “Avoti”.

Publikācija TAPIS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paziņojums par detālplānojuma izstrādāšanas uzsākšanu nekustamajam īpašumam Vanagu iela 2, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu, informējam, ka 2016.gada 21.septembrī Burtnieku novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.267 (protokols Nr.11, 21.punkts) - Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Vanagu iela 2, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, zemes vienībai kadastra apzīmējumu 9690 009 0147 – 6.2545 ha kopplatībā. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt jauktās apbūves teritorijas un rūpniecības apbūves teritorijas atļauto izmantošanu, zemes gabalu sadalījumu, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus zemes īpašnieka norādītai zemes vienībai. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma "SCO centrs".

Pielikumā: Sadalījuma skice Burtnieku nov. Valmieras pag., Vanagu iela 2 

Publikācija TAPIS

____________________________________________________________________________________________________________

Paziņojums par detālplānojuma izstrādāšanas uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Ezergaiļi”, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu, informējam, ka 2015.gada 21.oktobrī Burtnieku novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.279 (protokols Nr.10, 22.punkts) - Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Ezergaiļi”, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9670 003 0135 un 9670 003 0143 – 5.8 ha kopplatībā. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt rekreācijas teritorijas papildizmantošanu, palīgizmantošanu, zemes gabalu sadalījumu, inženierkomunikāciju izvietojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma “Ezergaiļi” īpašnieces Santas Ērgles pilnvarots pārstāvis Māris Ērglis.

Pielikumā: Sadalījuma skice Burtnieku nov. Matīšu pag., “Ezergaiļi”.

Publikācija TAPIS

 * * *

Paziņojums par izstrādājamā detālplānojuma varianta un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu Valmieras pagasta nekustamam īpašumam “Trīsstūris”

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu, informējam, ka 2015.gada 17.novembrī Burtnieku novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.317 (protokols Nr.11, 22.punkts) ‘”Par detālplānojuma “Trīsstūris”, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā izstrādājamā varianta un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Detālplānojuma izstrāde Burtnieku novada Valmieras pagasta nekustamā īpašuma “Trīsstūris” zemes vienībai ar kadastra pazīmējumu 9690 0080 357 – 52 339 m 2 kopplatībā tika uzsākta 2013.gadā, pamatojoties uz 2013.gada 16.oktobra lēmumu Nr.361 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes īpašumā “Trīsstūris””, vienlaikus lēmuma 3.punktā tika apstiprināts detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš - divi gadi, kura derīguma termiņš šobrīd ir beidzies. Ar šī gada lēmumu Nr.317 Burtnieku novada pašvaldības dome ir apstiprinājusi jaunu detālplānojuma izstādes darba uzdevumu, kā arī apstiprinājusi izstrādājamo detālplānojuma variantu. Saskaņā ar jauno darba uzdevumu detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas un labiekārtotas apzaļumotas teritorijas izmantošanu, zemes gabalu sadalījumu, inženierkomunikāciju izvietojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Burtnieku novada pašvaldība.

Pielikumā: Situācijas skice Nr.6.

Publikācija TAPIS

Spēkā esošie detālplānojumi Burtnieku novadā


15.11.2017. Burtnieku novada pašvaldības domē pieņemts lēmums Nr. 281 (protokols Nr.19 (9), 31.punkts) "Par detālplānojuma “Trīsstūris” projekta apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0357, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov. un kā saistošie noteikumi Nr. 20/2017 izdoti šī detālplānojuma projekta saistošā daļa. Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties interneta portālā www.geolatvija.lv.


2009.gada 23.septembra Burtnieku novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr.7, 32.§, 2.p.)pieņemts lēmums apstiprināt ar Burtnieku novada saistošajiem noteikumiem Nr.6/2009 Burtnieku novada detālplānojumus, saskaņā ar pielikumiem (skatīt pievienotos failus - pielikumus Nr.1-Nr.16 ).


2012.gada 19.decembra Burtnieku novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr.18) pieņemts lēmums Nr.556 "Par detālplānojuma „No Sapnīšiem līdz Mellenājiem” apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 19/2012 „Detāplānojums „No Sapnīšiem līdz Mellenājiem” grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2013.gada 9.janvāri (skatīt pievienotos failus).

Spēkā esošie detālplānojami Burtnieku novadā:

Nosaukums, kadastra Nr.

Saistošo noteikumu Nr.,

pieņ. dat., prot. Nr., pielikuma nr.

Valmieras pagasta „Kalnieši”, kad. apz. 9690 0110041

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009.,protokols Nr. 7, 32. §, 2.p., Pielikums Nr.1

Valmieras pagasta „Daudzstāvu mājas”, kad. apz. 9690 008 0541

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p., Pielikums Nr.2

Valmieras pagasta „Irbēni”„Inči” un „Imulas”, kad. apz.

9690 008 0502;  9690 008 0503;  9690 008 0501

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,Pielikums Nr.3

Valmieras pagasta „Augšzemnieki”„Mazzemnieki”„Aiči”, kad. apz. 9690 011 0133; 9690 011 0134; 9690 011 0150

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,Pielikums Nr.4

Valmieras pagasta „Savrupmāju apbūve”, kad. apz. 9690 008 0465

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,Pielikums Nr.5

Valmieras pagasta „Druvas”, kad. apz. 9690 012 0012

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,Pielikums Nr.6

Valmieras pagasta „Sprigulītis 1” līdz „Sprigulītis 30”, kad apz.

9690 010 0176; 9690 010 0177; 9690 010 0178; 9690 010 0179;

9690 010 0180; 9690 010 0181; 9690 010 0182; 9690 010 0183;

9690 010 0184; 9690 010 0185; 9690 010 0186; 9690 010 0187;

9690 010 0188; 9690 010 0189; 9690 010 0190; 9690 010 0191;

9690 010 0192; 9690 010 0193; 9690 010 0194; 9690 010 0195;

9690 010 0196; 9690 010 0197; 9690 010 0198; 9690 010 0199;

9690 010 0200; 9690 010 0201; 9690 010 0202; 9690 010 0203;

9690 010 0204; 9690 010 0205

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p., Pielikums Nr.7

Valmieras pagasta „Lejaspaegļi”, kad. apz. 9690 009 0102

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,Pielikums Nr.8

Valmieras pagasta „Jaundaliņi”1, "Jaundaliņi 2", "Jaundaliņi 3", "jaundaliņi 7", "Jaundaliņi 8", "Jaundaliņi 9", "Jjaundaliņi 10", kad. apz. 9690 011 0084; 9690 011 0085; 9690 011 0086;

9690 011 0090; 9690 011 0091; 9690 011 0092; 9690 011 0093

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009.,

 protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,

Pielikums Nr.9

Valmieras pagasta „Saules 1”, "Saules 2", "Saules 3", "Saules 4", "Saules 5", Saules 6", Saules 7", Saules 8", „Saules 9”, kad. apz. 9690 012 0011; 9690 012 0013; 9690 012 0014; 9690 012 0015;

9690 012 0016; 9690 012 0017; 9690 012 0018;

9690 012 0019; 9690 012 0020

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009.,

 protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,

Pielikums Nr.10

Valmieras pagasta „Saullēkti 1”, "Saullēkti 2", Saullēkti 3", Saullēkti 4", "Saullēkti 5", "Saullēkti 6", "Saullēkti 7", "Saullēkti 8", "Saullēkti 9", "Saullēkti 10", "Saullēkti 11", „Saullēkti 12”„Saullēkti 14”„Saullēkti 16”„Saullēkti 18”„Saullēkti 20”„Saullēkti 22”„Saullēkti 24”, kad. apz. 9690 011 0113; 9690 011 0114; 9690 011 0115; 9690 011 0116; 9690 011 0117; 9690 011 0118; 9690 011 0119; 9690 011 0120; 9690 011 0121; 9690 011 0122; 9690 011 0123;9690 011 0124; 9690 011 0125; 9690 011 0126; 9690 011 0127;9690 011 0128; 9690 011 0129; 9690 011 0069

Valmieras pagasta „Lejaspilāti”, kad. apz. 9690 011 0044

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,Pielikums Nr.11

Valmieras pagasta „Ievlejas 1”, kad. apz. 9690 005 0079

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,Pielikums Nr.12

Valmieras pagasta „Ceļmalītes”, kad. apz. 9690  004 0046

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,Pielikums Nr.13

Valmieras pagasta „Vīnkalni”, kad. apz. 9690 011 0061

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,Pielikums Nr.14

Matīšu pagasta „Jaunozoli”, kad. apz. 9670 003 0073

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,Pielikums Nr.15

Matīšu pagasta „Krastkalni”, kad apz. 9670 003 0142,

Saistošie not. Nr.6, 23.09.2009., protokols Nr. 7, 32. §, 2.p.,Pielikums Nr.16

Valmieras pagasts „Sapnīši”, kad.apz. 9690 003 0071, „Buciņi” : 9690 003 0072, „Rūķīši”, 9690 003 0073, „Pasaciņa”, 9690 003 0074, „Mellenāji” 9690 003 0075

Saistošie not. Nr.19/2012, 09.01.2013.,

 protokols Nr. 18, lēmums Nr.556

Pievienotie faili

Pielikumi.pdf (35.094 MB)
No_Sapnisiem_lidz_Mellenajiem_pask_rakst.pdf (2.566 MB)
Parskatu_tab_no_Sapnisiem_lidz_Mellenajiem.pdf (153.56 KB)
Pasacina_topografija.pdf (1.065 MB)
Sapnisi_Pasacina_inzenierk_aizsargjoslas.pdf (14.619 MB)
Sapnisi_Pasacina_esosa_sit.pdf (8.3 MB)
Sapnisi_Pasacina_planota_sit.pdf (12.657 MB)
Sapnisi_topografija.pdf (554.18 KB)
Nr. 16 "Krastkalni" aizsargjoslas.pdf (2.058 MB)
Nr. 16 "Krastkalni" komunikācijas.pdf (1.884 MB)
Nr. 16 "Krastkalni" atļautā izmantošana.pdf (2.693 MB)
Nr. 16 "Krastkalni" apbūves noteikumi.pdf (105.49 KB)
Pielikums Nr. 16 "Krastkalni".pdf (23.87 KB)
Nr. 15 "Jaunozoli" aizsargjoslas.pdf (2.538 MB)
Nr. 15 "Jaunozoli" komunikācijas.pdf (2.409 MB)
Nr. 15 "Jaunozoli" atļautā izmantošana.pdf (2.542 MB)
Nr. 15 "Jaunozoli" apbūves noteikumi.pdf (151.42 KB)
Pielikums Nr. 15 "Jaunozoli".pdf (23.83 KB)
Nr. 14 "Vīnkalni" komunikācijas.pdf (3.298 MB)
Nr. 14 "Vīnkalni" atļautā izmantošana.pdf (1.923 MB)
Nr. 14 "Vīnkalni" apbūves noteikumi.pdf (488.29 KB)
Pielikums Nr. 14 "Vīnkalni".pdf (23.86 KB)
Nr. 13 "Ceļmalītes" atļautā izmantošana.pdf (157.38 KB)
Nr. 13 "Ceļmalītes" apbūves noteikumi.pdf (76.95 KB)
Pielikums Nr. 13 "Ceļmalītes".pdf (24.24 KB)
Nr. 12 "Ievlejas 1" atļautā izmantošana.pdf (371.45 KB)
Nr. 12 "Ievlejas 1" apbūves noteikumi.pdf (76.29 KB)
Pielikums Nr. 12 "Ievlejas 1".pdf (23.81 KB)
Nr. 11 "Lejaspilāti" aizsargjoslas.pdf (613.99 KB)
Nr. 11 "Lejaspilāti" komunikācijas.pdf (348.18 KB)
Nr. 11 "Lejaspilāti" atļautā izmantošana.pdf (609.44 KB)
Nr. 11 "Lejaspilāti" apbūves noteikumi.pdf (152.88 KB)
Pielikums Nr. 11 "Lejaspilāti".pdf (23.85 KB)
Nr. 10 "Saules, Saullēkti" aizsargjoslas.pdf (270.67 KB)
Nr. 10 "Saules, Saullēkti" komunikācijas.pdf (227.88 KB)
Nr. 10 "Saules, Saullēkti" atļautā izmantošana.pdf (283.72 KB)
Nr. 10 "Saules, Saullēkti" apbūves noteikumi.pdf (65.95 KB)
Pielikums Nr. 10 "Saules, Saullēkti".pdf (26.27 KB)
Nr. 9 "Jaundaliņi" aizsargjoslas.pdf (171.07 KB)
Nr. 9 "Jaundaliņi" komunikācijas.pdf (185.94 KB)
Nr. 9 "Jaundaliņi" atļautā izmantošana.pdf (169.3 KB)
Nr. 9 "Jaundaliņi" apbūves noteikumi.pdf (77.33 KB)
Pielikums Nr. 9 "Jaundaliņi".pdf (25.31 KB)
Nr. 8 "Lejaspaegļi" atļautā izmantošana un komunikācijas.pdf (160.64 KB)
Nr. 8 "Lejaspaegļi" apbūves noteikumi.pdf (100.82 KB)
Pielikums Nr. 8 "Lejaspaegļi".pdf (24.17 KB)
Nr. 7 "Sprigulītis 1-30" komunikācijas.pdf (5.889 MB)
Nr. 7 "Sprigulītis 1-30" atļautā izmantošana.pdf (6.205 MB)
Nr. 7 "Sprigulītis 1-30" apbūves noteikumi.pdf (163 KB)
Pielikums Nr. 7 "Sprigulītis 1-30".pdf (26.48 KB)
Nr. 6 "Druvas" apbūves noteikumi.pdf (113.32 KB)
Pielikums Nr. 6 "Druvas".pdf (23.75 KB)
Nr. 5 "Savrupmāju apbūve" komunikācijas.pdf (2.71 MB)
Nr. 5 "Savrupmāju apbūve" atļautā izmantošana.pdf (2.688 MB)
Nr. 5 "Savrupmāju apbūve" apbūves noteikumi.pdf (142.15 KB)
Pielikums Nr. 5 "Savrupmāju apbūve".pdf (24.42 KB)
Nr. 4 "Augšzemnieki, Mazzemnieki, Aiči" aizsargjoslas.pdf (209.54 KB)
Nr. 4 "Augšzemnieki, Mazzemnieki, Aiči" atļautā izmantošana.pdf (190.98 KB)
Pielikums Nr. 1 "Kalnieši".pdf (23.78 KB)
Nr. 1 "Kalnieši" atļautā izmantošana.pdf (2.582 MB)
Nr. 1 "Kalnieši" apbūves noteikumi.pdf (670.85 KB)
Nr. 1 "Kalnieši" komunikācijas.pdf (4.733 MB)
Pielikums Nr. 2 "Daudzstāvu mājas".pdf (23.94 KB)
Nr. 2 "Daudzstāvu mājas" komunikācijas.pdf (2.27 MB)
Nr. 3 "Irbēni, Inči, Imulas" atļautā izmantošana.pdf (1.621 MB)
Nr. 2 "Daudzstāvu mājas" apbūves noteikumi.pdf (93.43 KB)
Nr. 2 "Daudzstāvu mājas" atļautā izmantošana.pdf (421 )
Pielikums Nr. 3 "Irbēni, Inči, Imulas".pdf (24.99 KB)
Nr. 3 "Irbēni, Inči, Imulas" apbūves noteikumi.pdf (86.54 KB)
Nr. 3 "Irbēni, Inči, Imulas" komunikācijas.pdf (2.039 MB)
Pielikums Nr. 4 "Augšzemnieki, Mazzemnieki, Aiči".pdf (24.77 KB)
Nr. 4 "Augšzemnieki, Mazzemnieki, Aiči" apbūves noteikumi.pdf (131.52 KB)

PASĀKUMU KALENDĀRS

     Decembris 2017     

Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit