AKTUĀLI

Saistošie noteikumi

Pašvaldības nolikums:

Burtnieku novada pašvaldības nolikums (pievienotais fails)


Izglītība

Nr. Nosaukums Stājas spēkā Grozījumi
 7/2016 Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un pie skolām esošajās pirmsskolas grupās (pievienotais fails)  27.04.2016.  
5/2017

Par kārtību, kādā Burtnieku novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei (pievienotais fails)

23.05.2017.  
 11/2009 Par braukšanas maksu atvieglojumiem maršruta tīkla pamata maršrutos (pievienotais fails)  14.09.2012.  


Nekustamais īpašums

Nr. Nosaukums Stājas spēkā Grozījumi
 4/2009 Par pašvaldības zemes nomu Burtnieku novadā (pievienotais fails)  23.09.2009.  
 1/2016 Par Burtnieku novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanu (pievienotais fails)  17.05.2016.  
 17/2010 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Burtnieku novadā (pievienotais fails)  24.07.2010.  
 18/2010 Par neapbūvētu Burtnieku novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību (pievienotais fails)    
 1/2013 Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Burtnieku novada administratīvajā teritorijā 2013. gadā (pievienotais fails)  23.01.2013.  
 11/2013 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Burtnieku novada administratīvajā teritorijā 2014. gadā (pievienotais fails)  17.10.2013.  
 5/2013 Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves (pievienotais fails)  13.06.2013.  
14/2012 Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim (pievienotais fails)    
30/2013 Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Burtnieku novadā (pievienotais fails)  16.04.2014.  
8/2014 Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem (pievienotais fails)  01.01.2014.  
9/2014 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Burtnieku novadā (pievienotais fails)  16.07.2014.  
12/2014 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Burtnieku novada administratīvajā teritorijā (pievienotais fails) 16.10.2014.  
7/2015 Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Burtnieku novada būvvaldē (pievienotais fails) 30.06.2015.  
17/2015 Par Burtnieku novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai (pievienotais fails) 12.03.2016.  
3/2017

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Burtnieku novadā (pievienotais fails)

16.05.2017.

SN Nr. 15/2017

22/2010 Par Burtnieku novada kapsētu uzturēšanu  (pievienotais fails) (maksas pakalpojumi Burtnieku novada kapsētās)  01.09.2010.  


Sabiedriskā kārtība

Nr. Nosaukums Stājas spēkā
11/2015 Par sabiedrisko kārtību Burtnieku novadā (pievienotais fails) 13.11.2015.
9/2015 Par sabiedrisko kārtību un drošību Burtnieku novada pašvaldības Skeitparkā (pievienots fails) 22.08.2015.


Uzņēmējdarbība

Nr. Nosaukums Stājas spēkā
12/2011 Ielu tirdzniecība un tirgus statusa piešķiršana Burtnieku novadā  (pievienotais fails)  03.11.2011.
8/2012 Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Burtnieku novada teritorijā (pievienotais fails)  14.09.2012.


Sociālā palīdzība

Nr. Nosaukums Stājas spēkā Grozījumi
16/2014 Par sociālās palīdzības pabalstiem Burtnieku novadā  (pievienotais fails)  02.03.2015.  
1/2015 Kārtība, kādā Burtnieku novada pašvaldībā organizē darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumus, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus (pievienotais fails)  02.03.2015.  
2/2016 Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Burtnieku novadā (pievienotais fails) 27.04.2016.  
8/2009 Par pabalsta piešķiršanu Burtnieku novada jaundzimušo aprūpei (pievienotais fails)    
9/2009 Par Burtnieku novada apbedīšanas pabalsta piešķiršanu (pievienotais fails)    
4/2013 Burtnieku novada pašvaldības sniegto socialo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība (pievienotais fails) 14.06.2013.  
12/2017 Par Burtnieku novada pašvaldības palīdzību bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē (pievienotais fails) 01.01.2018.  
10/2013 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Burtnieku novadā (pievienotais fails) 03.01.2014. SN Nr.17/2017
18/2015 Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (pievienotais fails) 27.04.2016.  


Vides aizsardzība

Nr. Nosaukums Stājas spēkā
5/2011 Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Burtnieku novadā  (pievienotais fails)  01.01.2016.
4/2017

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā (pievienotais fails)

29.04.2017.
6/2015 Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem Burtnieka ezerā (pievienotais fails)  15.07.2015.
21/2010 Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Burtnieku novadā (pievienotais fails)  
15/2012 Ārpus meža zemēm augošo koku ciršanas kārtība Burtnieku novadā (pievienotais fails)  13.12.2012.
10/2017 Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā no Jaunates upes ietekas līdz šosejas tiltam pār
Salacu Vecatē (Salacas augštecē) (pievienotais fails)
27.07.2017.


Citi noteikumi

Nr. Nosaukums Stājas spēkā
2/2015 Par Burtnieku novada simboliku (pievienotais fails)  13.03.2015.

*Pievienotajos failos redzama saistošo noteikumu aktuālā versija, kurā iekļauti grozījumi

Saistošo noteikumu projekti

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit