AKTUĀLI

Komisijas

Administratīvā komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: domes deputāts Valērijs Pudenko
Komisijas locekļi:  pašvaldības jurists Pēteris Rava
pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāja Inga Pāže
jurista palīdze Renāte Grišāne
pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Daina Gustsone
Rencēnu pamatskolas direktore Dina Oliņa
 
Iepirkumu komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: domes deputāts Edvīns Straume
Komisijas locekļi: domes deputāts Raimonds Indrāns
domes deputāts Gatis Cukmacis
pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede Signe Pilseniece
pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs Valērijs Seilis
pašvaldības jurists Pēteris Rava
izpilddirektore Kristīne Auziņa
 
Zemes lietu komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: domes priekšsēdētājs Kārlis Sedvalds
Komisijas locekļi: domes deputāts Gunārs Laizāns
domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Leitis
pašvaldības lietvede Inese Bērziņa
zemes lietu speciāliste Emīlija Gulbe
zemes lietu speciāliste Baiba Daneviča
 
Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas izvērtēšanas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs:  domes deputāts Gatis Cukmacis
Komisijas locekļi: domes priekšsēdētājs Kārlis Sedvalds
domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Leitis
pašvaldības lietvede Inese Bērziņa
 
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija (Nolikums
Komisijas priekšsēdētājs: Vakance
Komisijas locekļi: pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāja Inga Pāže
pašvaldības Valmieras pagasta pārvaldes vadītāja Māra Vītola
pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Daina Gustsone
izpilddirektora vietnieks Jānis Ķibermanis
 
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: domes deputāts Edvīns Straume
Komisijas locekļi: domes deputāts Valērijs Pudenko
domes deputāte Aleksandra Ločmele
zemes lietu speciāliste Emīlija Gulbe
domes deputāts Gunārs Laizāns
domes deputāts Igors Korņējevs
Valmieras pagasta pārvaldes vadītāja Māra Vītola
 
Interešu izglītības programmas izvērtēšanas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētāja:
Komisijas locekļi: domes deputāts Kārlis Greiškalns
domes deputāte Līga Stebere
domes deputāts Igors Korņējevs
jaunatnes lietu speciāliste Daiga Kīna
 
 
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: domes deputāts Anrijs Šļaukstiņš
Komisijas locekļi: domes deputāts Gatis Cukmacis

domes deputāts Gunārs Laizāns
domes deputāts Andris Ķibermanis
nodokļu administratore Vita Ievīte
juriste Vita Blažēviča

Vēlēšanu komisija
Komisijas priekšsēdētājs: Pēteris Rava
Komisijas sekretāre: Inese Bērziņa
Komisijas locekļi: Smaida Kraveca
Santa Rāviča
Sintija Skalbe
Anda Jukāme
Skaidrīte Klāsone
Anda Līsmane
Baiba Krūmiņa

Īpašuma izsoles komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Leitis
Komisijas locekļi:
pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede Signe Pilseniece
pašvaldības Būvvaldes vadītāja Rasma Liepiņa
pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs Valērijs Seilis
pašvaldības darba aizsardzības speciāliste Vija Lāne
izpilddirektore Kristīne Auziņa
 
Pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu pirmsskolas izglītības grupu brīvo vietu sadales izvērtēšanas komisija
(Saistošie noteikumi ; Nolikums)
Komisijas priekšsēdētāja:
Komisijas locekļi: domes deputāts Kārlis Greiškalns
Ēveles pamatskolas direktore Ilze Cara
PII "Zīļuks" vadītāja Ligita Kārkliņa
PII "Burtiņš" vadītāja Vita Lelle
PII "Sienāzītis" vadītāja Linda Sēne
 
 
Darba samaksas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: domes priekšsēdētājs Kārlis Sedvalds
Komisijas locekļi: domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Leitis
domes deputāte Inese Gaumane
domes deputāts Kārlis Greiškalns
pašvaldības personāla vadītājs Pēteris Rava
 
 
Administratīvo aktu strīdus komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: domes deputāts Edvīns Straume
Komisijas locekļi: Bāriņtiesas vadītājas vietniece Dace Rika
pašvaldības juriste Vita Blažēviča
pašvaldības jurists Pēteris Rava
domes deputāts Gunārs Laizāns
 
Uzņēmējdarbības un vides attīstības komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: domes deputāts Jānis Matisons
Komisijas locekļi: domes deputāts Gunārs Laizāns
domes deputāts Andris Ķibermanis
domes deputāts Raimonds Indrāns
domes deputāts Gatis Cukmacis
domes deputāte Inese Gaumane
Kristīne Auziņa
novada uzņēmējs Aigars Ruņģis
novada uzņēmēja Silvija Reņģe
 
Vidi degradējošo būvju izvērtēšanas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Leitis
Komisijas locekļi: pašvaldības Būvvaldes vadītāja Rasma Liepiņa
pašvaldības Būvvaldes būvinspektors Jānis Bušs
domes priekšsēdētājs Kārlis Sedvalds
domes deputāts Valērijs Pudenko
 
Medību koordinācijas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: 
Komisijas locekļi: Burtnieku novada medību tiesību lietotāju pārstāvis Voldemārs Goba
Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecības mežzine Sandra Leite
Lauku atbalsta dienests pārstāve Zenta Špate
domes deputāts Gatis Cukmacis
Burtnieku novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Jānis Ķibermanis
 
Ar novada lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Leitis
Komisijas locekļi: domes deputāts Anrijs Šļaukstiņš
domes deputāts Raimonds Indrāns
domes deputāts Gunārs Laizāns
domes deputāte Inese Gaumane
pašvaldības nodokļu administratore Vita Ievīte
 
Simbolikas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētāja: domes deputāte Inese Gaumane
Komitejas locekļi:  sabiedrisko attiecību speciāliste Arita Rudzīte
pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs Valērijs Seilis

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētāja:
Komisijas locekļi:
domes deputāts Gatis Cukmacis
jauntanes lietu speciāliste Daiga Kīna
Burtnieku Ausekļa vidusskolas direktore Ināra Stepanova
Vecates pagasta pārstāve Diāna Krastiņa   
kultūras darba koordinatore Ligita Jenča
"Valmiermuižas kultūras biedrības" pārstāve Zane Kaķe
novada uzņēmēja Silvija Reņģe
jauniešu biedrības "Virziens" valdes locekle Kristīne Goba
domes deputāts Jānis Matisons
biedrības "Burtnieku kultūrvide" pārstāve Marika Daļecka
biedrības „Valmiera-Giterslo reģionu sadarbība" jauniešu nodaļas pārstāve Sintija Skulte
biedrības "Pāvulēni" pārstāve Inese Karnāte


 

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi

    FACEBOOK

 Izstrādāts DirectHit