AKTUĀLI

Valsts nodevas un maksas pakalpojumi

Valsts nodevas

Valsts nodeva par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem tiek noteikta saskaņā ar LR Ministru Kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr. 457” Noteikumi par valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apmēru un maksāšanas kārtību”.

 

  1. par laulības reģistrāciju - EUR 14 (9,84 LVL)
  2. par civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanu,  papildināšanu, labošanu un anulēšanu – EUR 7 (4,92 LVL)
  3. par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu – EUR 7 (4,92 LVL)
  4. par vārda, uzvārda un tautības maiņu – EUR 71,14 (50 LVL)

No valsts nodevas atbrīvoti:

  • pirmās un otrās grupas invalīdi
  • personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, personas, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā

Valsts nodevu samaksā pirms laulības reģistrācijas, civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanas, papildināšanas, labošanas un anulēšanas, kā arī pirms atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanas.

Maksas pakalpojumi

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu un saskaņā ar Burtnieku novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumu un 20.03.2013. lēmumu Nr.82 (protokols Nr.7,14.punkts) „Par maksas pakalpojumiem Burtnieku novada dzimtsarakstu nodaļā” aktualizēšanu, izdarīti grozījumi 2009.gada 19.novembra lēmumā Nr.11.2.p “Par maksas pakalpojumiem Burtnieku novada dzimtsarakstu nodaļā”:

1.    Par svinīgu laulības reģistrācijas ceremoniju darbadienās:
1.1. Tikai liecinieku klātbūtnē - EUR 7,11 (5,00 LVL) +PVN
1.2. Ar viesu piedalīšanos - EUR 21,34 (15,00 LVL) +PVN
1.2.1. Ja viens vai abi laulājamie ir Burtnieku novadā deklarētā persona- EUR 14,23 (10,00 LVL) +PVN
2.    Par svinīgu laulības reģistrācijas ceremoniju, savstarpēji vienojoties, brīvdienās un svētku dienās:
2.1. Tikai liecinieku klātbūtnē - EUR 21,34 (15,00 LVL) +PVN
2.2. Ar viesu piedalīšanos- EUR 42,68 (30,00 LVL) +PVN
2.2.1. Ja viens vai abi laulājamie ir Burtnieku novadā deklarētā persona- EUR 28,46 (20,00 LVL) +PVN
3.    Par laulības reģistrāciju ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām:
3.1. Par laulības reģistrāciju LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījumu vietu pārvaldes Valmieras cietumā, EUR 42,68 (30,00 LVL) +PVN.
3.2. Par laulības reģistrāciju citā piemērotā vietā Burtnieku novada teritorijā, ja personas, kas vēlas noslēgt laulību, nodrošina reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus, EUR 42,68 (30,00 LVL) +PVN
4.    Par svinīgu kāzu jubileju ceremoniju – EUR 14,23 (10,00 LVL) +PVN
5.    Par svinīgu bērna dzimšanas reģistrāciju- EUR 14,23 (10,00 LVL) +PVN
6.    Par visa veida civilstāvokļa dokumentu sagatavošanu un izsniegšanu:
6.1. Par atkārtotu civilstāvokļa apliecību  – EUR 2,85 (2,00 LVL) +PVN
6.2. Izziņas no arhīva - EUR 2,85 (2,00 LVL) +PVN
7.    Noteikt, ka no maksas par pakalpojumiem ir atbrīvotas
7.1. 1.un 2.grupas invalīdi.
7.2. Politiski represētās personas. 
7.3. Trūcīgās personas .
7.4. Pensionāri.
8.  Iekasētos līdzekļus par maksas pakalpojumiem ieskaitīt Burtnieku novada pašvaldības budžetā.
9. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Dainu Gustsoni.

Rekvizīti:

Burtnieku novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114148
J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206
Konts LV98UNLA0050014274092
Kods UNLALV2X

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi

NOSŪTĪT JAUTĀJUMU

    TWITTER
 Izstrādāts DirectHit