AKTUĀLI

Asistenta pakalpojumi

Ministru kabineta noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, stājās spēkā  2013. gada 1.janvārī. Noteikumi paredz, ka no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā ir iespēja saņemt noteiktām personu grupām.

Asistenta pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, jo funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar pastāvīgi nokļūt vietā, kur mācās, strādā vai saņem pakalpojumus (dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.). Asistenta pakalpojumu var saņemt:

 • pieauguši cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību,
 • bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

 
Labklājības ministrija, ņemot vērā VDEĀK atzinumu skaitu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, katru gadu nosaka valsts finansējumu katrai pašvaldībai, asistenta atalgojuma nodrošināšanai.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti vai tās likumiskajam pārstāvim jādodas pie deklarētās dzīvesvietas attiecīgā pagasta sociālā darbinieka.
Persona, kura pieprasa pakalpojumu, Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, raksta iesniegumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību un iesniedz sekojošus dokumentus:

 • VDEĀVK atzinuma par asistenta pakalpojumu nepieciešamību kopiju vai invalīda apliecības kopiju,
 • VDEĀVK lēmuma/izziņas par invaliditātes noteikšanu kopiju;
 • dokumentus, ka apliecina pasākumu, kura veikšanai nepieciešama asistenta palīdzība:
 • ja asistējamā persona strādā - izziņa no darba vietas;
 • ja asistējamā persona mācās - izziņu no izglītības iestādes;
 • ja asistējamā persona apmeklē dienas centru jeb piedalās nevalstisko organizāciju pasākumos - izziņa/as no institūcijas (organizācijas), kura organizē pasākumu ārpus mājas (sporta nodarbības, pašdarbības kolektīvi, aktīvs darbs NVO u.c.);
 • ja asistējamā persona saņem medicīniskos jeb rehabilitācijas pakalpojumus - izziņa (vai līguma kopija) no institūcijas, kur regulāri saņem rehabilitācijas pakalpojumu/us.

Katrs iesniegums tiek izskatīts un izvērtēts individuāli. Sociālais dienests pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, izvērtē asistenta pakalpojuma pieprasītāja atbilstību asistenta pakalpojuma saņemšanai (t.i., pārbauda, vai cilvēkam ir visi nepieciešamie dokumenti), nosaka sniedzamā asistenta pakalpojuma stundu apjomu (ne vairāk kā 40 h nedēļā), bet lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu pieņems viena mēneša laikā.Pirms asistenta pakalpojuma saņemšanas uzsākšanas ir nepieciešams slēgt līgumu ar personu, kas saņems asistenta pakalpojumu un asistentu, kas sniegs pakalpojumu. Līgumā tiks noteikts asistenta pakalpojuma apjoms, tā sniegšanas ilgums un kārtība, atbildība pakalpojuma sniedzējam, saņēmējam un pašvaldībai un citi būtiski jautājumi, kuri saistīti ar asistenta pakalpojuma sniegšanu.

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi

NOSŪTĪT JAUTĀJUMU

  TWITTER
 Izstrādāts DirectHit