AKTUĀLI

Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība Burtnieku novadā
Atbildes uz biežāk uzdotie jautājumiem

Kas ir sociālā palīdzība?
Sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšana. Sociālās palīdzības sniegšanas mērķis ir krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) nodrošināt iespēju apmierināt to pamatvajadzības un veicināt to līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Kam ir tiesības saņemt sociālo palīdzību Burtnieku novadā?
Tiesības saņemt sociālās palīdzības pabalstus ir ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Burtnieku novadā un atbilst Burtnieku novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Burtnieku novadā” norādītajām prasībām. Pieejami šeit.

Kas jādara, lai saņemtu sociālo palīdzību Burtnieku novadā?

Lai saņemtu pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas pie Burtnieku novada Sociālā dienesta darbiniekiem.
 
Kādi dokumenti man būs jāiesniedz?
Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz rakstveida iesniegumu, ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, izdevumus apliecinošus dokumentus un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju. Lūdzot vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, pabalsta pieprasītājs iesniedz dokumentu, kas apliecina ārkārtas situācijas esamību, bet nav jāiesniedz ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošie dokumenti.

Vai sociālais darbinieks drīkst pieprasīt papildu dokumentus?
Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegtās ziņas, izskatot iesniegtos dokumentus un izmantojot pieejamās valsts vienotās informācijas sistēmas datus. Sociālā darba speciālistam ir tiesības pieprasīt pabalsta pieprasītājam arī citus dokumentus, ja tie nepieciešami.

Vai varu pretendēt uz pabalstu, ja man pieder zeme?

Novērtējot pieprasītāja materiālo stāvokli, papildus Ministru kabineta noteikumos noteiktajam par īpašumu netiek uzskatīts nekustamais īpašums – zeme kopplatībā līdz 3 ha ieskaitot, kas pieder pieprasītāja mājsaimniecībai. 

Cik ātri es saņemšu atbildi par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu?

Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemti dokumenti.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.

Kādā veidā varēšu pabalstu saņemt?

Pabalstus izmaksā personas iesniegumā norādītajā bankas norēķinu kontā vai Burtnieku novada pagastu pārvalžu norēķinu kasēs.

Vai pabalstu var novirzīt, piemēram, lai dzēstu manis uzkrāto parādu?
Persona (ģimene), kas ir atzīta par trūcīgu var saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai, kas tiek aprēķināts un izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. GMI pabalstu naudā pēc ģimenes (personas) vēlēšanās daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā), veicot samaksu par pabalsta saņēmēja lūgumā norādītajiem pakalpojumiem.

Sociālās palīdzības pabalstu saņemšanas kārtību nosaka Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Burtnieku novadā”, kas stājās spēkā 2015. gada 2. martā. Pieejami šeit.

Dzīvokļa pabalsts
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai vai kurināmā iegādei uz vienu mājsaimniecību vienu reizi kalendārajā gadā.
Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu 130,00 EUR apmērā ir:
•    ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
•    vientuļajam pensionāram, kurš sasniedzis 80 gadu vecumu, izvērtējot personas ikmēneša ienākumus, tie nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu, kā arī īpašumi nepārsniedz saistošajos noteikumos noteikto apjomu;
•    pensionāram vai personai ar invaliditāti, kura dzīvo viena, izvērtējot personas ikmēneša ienākumus, tie nepārsniedz 260,00 EUR mēnesī  un to īpašumi nepārsniedz saistošajos noteikumos noteikto apjomu.
Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu 65,00 EUR apmērā ir
•    ģimenei, kura sastāv tikai no pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti, izvērtējot personas ienākumus uz vienu ģimenes locekli, tie nepārsniedz 75% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas un to īpašumi nepārsniedz saistošajos noteikumos noteikto apjomu.

Pabalsts veselības aprūpei

Iesniedzot pieprasījumu pabalstam, nepieciešams iesniegt arī izdevumus apliecinošu dokumentu oriģinālus (čeki vai kvītis par medikamentu iegādi, kvītis vai rēķini par ārstēšanos ambulatori vai stacionāri), kuros norādīti personu identificējoši dati.
Pabalstu veselības aprūpei, kā atmaksu 30% apmērāno izlietotās summas par medikamentu iegādi vai ārstēšanos ambulatori un/vai stacionāri, nepārsniedzot 145,00 EUR gadā uz vienu personu var saņemt:
•    personas kurām noteikta I, II un III invaliditātes grupa
•    personas, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
Pabalstu veselības aprūpei, kā atmaksu 30% apmērā no izlietotās summas par medicīniskās rehabilitācijas vai medicīniskās aprūpes saņemšanu stacionārā, nepārsniedzot 145,00 EUR  gadā uz vienu personu var saņemt:
•    pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, kuru ienākumi uz vienu personu mājsaimniecībā nepārsniedz 215,00 EUR mēnesī.
Pabalstu veselības aprūpei, kā atmaksu 50% apmērā no izlietotās summas par zobu protezēšanu nepārsniedzot 100,00 EUR gadā var saņemt:
•    pensionāri un personas ar invaliditāti, kuri dzīvo vieni un kuru ienākumi nav lielāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu;
•    mājsaimniecība, kurā ir nestrādājoši pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 75% no valstī noteiktās minimālās algas vienai personai.

Pabalsts izglītības veicināšanai

Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no jūnija pirmās apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz septembra pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai. Iesniedzot pieprasījumu par pabalstu, izglītības veicināšanai, nepieciešams iesniegt izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina, ka bērns ir šīs skolas audzēknis.
Pabalstu mācību piederumu iegādei dāvanu kartes veidā 30,00 EUR  apmērā var saņemt vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēkņi:
•    no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes statuss;
•    bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, ja ienākumi uz vienu personu mājsaimniecībā nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

Pabalsts ēdināšanai izglītības iestādēs

Iesniedzot pieprasījumu par pabalstu, nepieciešams iesniegt izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina, ka bērns ir šīs skolas audzēknis. Pabalsts tiek pārskaitīts uzņēmumam, kurš nodrošina ēdināšanu.
Pabalstu ēdināšanai nepārsniedzot 1,75 EUR dienā var saņemt:
•    bērni no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, ja viņi apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, vispārizglītojošo skolu vai arodskolu;
•    bērni bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni, kura pamata dzīvesvieta ir deklarēta Burtnieku novada pašvaldībā, bet dzīvo aizbildņa ģimenē un apmeklē vispārējās izglītības iestādes vai profesionālās izglītības iestādes, ja ienākumi uz vienu personu mājsaimniecībā nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu;
•    bērni bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni, ja izglītojamais bez pārtraukuma turpina mācības vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādē, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam, ja ienākumi uz vienu personu mājsaimniecībā nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai
Pabalstu vienai personai piešķir līdz 50,00 EUR mēnesī, pamatojoties uz sociālā darba speciālista veikto personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un resursu novērtējuma. Iesniedzot pieprasījumu par pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai, nepieciešams iesniegt ārsta atzinumu par veselības stāvokli.
Pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai var saņemt persona kura:
•    slimības laikā, atveseļošanās periodā, vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi;
•    dzīvo viena un, izvērtējot ienākumus, vecuma vai invaliditātes pensija nepārsniedz 75% no valstī noteiktās minimālās algas vienai personai;
•    īpašumi nepārsniedz noteikumos noteikto apjomu;
•    nav likumisko apgādnieku vai ģimenes locekļu vai arī tie nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību objektīvu apstākļu dēļ (ilgstoša vai pastāvīga atrašanās medicīnas iestādē vai sociālās rehabilitācijas institūcijā; apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta izziņa).

Pabalsts sociālajai rehabilitācijai
•    Vienreizēju pabalstu sociālajai  rehabilitācijai pēc klienta individuālo vajadzību izvērtēšanas var saņemt personas, kurām noteikta I, II un III invaliditātes grupa vai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, ja tās ir saņēmušas pakalpojumus, lai novērstu vai mazinātu klienta invaliditātes, darbnespējas, atkarības vai vardarbības izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē.
•    Vienreizēju pabalstu sociālajai rehabilitācijai 60,00 EUR apmērā var saņemt personas pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, lai mazinātu brīvības atņemšanas soda izciešanas negatīvās sociālās sekas.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz klientam sastādīto individuālo sociālās rehabilitācijas plānu un izvērtējot klienta sociālo situāciju. Iesniedzot pieprasījumu par pabalstu sociālajai rehabilitācijai, nepieciešams iesniegt izdevumus apliecinošus dokumentus (čeki un kvītis) par saņemto pakalpojumu vai izziņu par atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas.
 
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami apstākļi) pamatvajadzību nodrošināšanai piešķir līdz 700,00 EUR apmērā vienai ģimenei (mājsaimniecībai) neizvērtējot tās ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja klientam nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts, apdrošināšanas atlīdzība vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai. Pabalstu piešķir, ja iesniegums par ārkārtas situāciju Dienestā saņemts ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc ārkārtas situācijas rašanās.

 

PASĀKUMU KALENDĀRS

     Marts 2017     
12 3 4 5
6789 10 11 12
13141516 17 18 19
202122 2324 25 26
272829 30 31

Tuvākie pasākumi

NOSŪTĪT JAUTĀJUMU

    TWITTER
 Izstrādāts DirectHit