Iesniegumu veidlapas

Ērtākai  un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai Burtnieku novada pašvaldībā iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • Informatīvai saziņai un e-parakstītu dokumentu* iesniegšanai var izmantot e-pasta adresi: info@burtniekunovads.lv
  • iesniegumu iestādei var iesniegt, izmantojot portālu www.latvija.lv
  • iespēja uzdot jautājumu Burtnieku novada pašvaldībai, izmantojot iespēju "Nosūtīt jautājumu", kuru var atrast mājas lapas pirmajā lapā
  • informācija par valsts un pašvaldības e-pakalpojumiem pieejama šeit

*dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.


Lūdzam iesniegumiem Burtnieku novada pašvaldībā izmantot šādas veidlapas:

 Iesniegums pašvaldībai

​WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (juridiskai personai)

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (fiziskai personai)

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (personai ar barikāžu dalībnieka statusu)

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (Černobiļas AES seku likvidatoram)

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (personai ar invaliditāti)

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par zemes nomas rēķinu sūtīšanu elektroniski

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums ielu tirdzniecības organizēšanai

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums jaundzimušā aprūpes pabalsta saņemšanai

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par apdzīvojamās platības piešķiršanu

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par ārpus meža zemēm augošu koku ciršanu

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādes rindā

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par pirmsskolas izglītības iestāžu maiņu

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Par pieteikuma atsaukšanu pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par ceļa izdevumu atmaksu (biļetēm)

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par ceļa izdevumu atmaksu (degvielas čeki)

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par abonementa biļetes sagatavošanu

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par deklareto dzīvesvietas adresi

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par deklarēšanos Burtnieku novadā

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par zemes nomu

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums apbedīšanas pabalsta saņemšanai

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums Simbolikas komisijai

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu nosūtīšanu e-pastā

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu nosūtīšanu e-pastā (juridiskām personām)

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par pieteikšanos pašvaldības atbalstam, ja bērns apmeklē privāto izglītības iestādi

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegumu veidlapas noteikumiem Nr.5/2015 „Par Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām un nodibinājumiem”

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesnieguma par detālplānojuma izstrādi

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesnieguma veidlapa par vienreizēja pabalsta (dāvanu kartes) mācību līdzekļu iegādei piešķiršanu

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums par abonementa biļetes sagatavošanu bērnam

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums bezpilota gaisa kuģa lidojumu atļaujas saņemšanai

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums peldlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa pastāvīgai novietošanai Burtnieku ezera publiskajā atpūtas zonā

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums komercdarbības saskaņošanai Burtnieku ezerā

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums makšķerēšanas sacensību Burtnieku ezerā nolikuma saskaņošanai

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Reģistrācijas iesniegums asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Burtnieku novada pašvaldības teritorijā

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Pieteikums pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai bērnu uzraudzības pakalpojumam

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Komersanta iesniegums nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanai

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums psihologa konsultācijai

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums psihologa konsultācijai, izpētei - bērnam

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Pieteikums-iesniegums skolēnu nodarbinātībai vasarā

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

 Iesniegums krīzes pabalsta piešķiršanai ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

Pieteikuma veidlapa bezmaksas braukšanai Valmieras pilsētas autobusu maršrutos (pensionāriem)

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

Pieteikuma veidlapa bezmaksas braukšanai SIA “VTU Valmiera” reģionālās nozīmes maršrutā (pensionāriem)

WORD dokuments

PDF dokuments

ODT dokuments

Burtnieku novada būvvaldes pieteikumu veidlapas pieejamas šeit

Pakalpojumu apraksti pieejami šeit


Atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai, sniedzam Jums šādu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi:

Personas datu apstrādes nolūks: Lietvedības dokumentu uzskaite

Pārzinis: Burtnieku novada pašvaldība. Adrese: Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku novads, LV-4206, reģistrācijas Nr. 90009114148, tālr. 64226643, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Datu aizsardzības speciālists: Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un/vai c) apakšpunkts (Likums "Par Pašvaldībām", "Iesniegumu likums", "Paziņošanas likums" un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti).

Personas datu papildus ieguves avoti: Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra centrālā datu bāze.

Personas datu kategorijas: Personas dati tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts likumā "Par Pašvaldībām", "Iesniegumu likums", "Paziņošanas likums" un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem vai arī tādā apjomā, kas ir nepieciešams, lai izpildītu datu subjekta lūgumu vai izpildītu savstarpējo līgumu.

Personas datu glabāšanas ilgums: 5 gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Burtnieku novada pašvaldības pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Burtnieku novada pašvaldībai atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit