Izsoles

Par nekustamā īpašuma “Hallarti” Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā nomas tiesību izsoli

Burtnieku novada pašvaldības nekustamais īpašums Hallarti, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, kadastra numurs 9690 008 0666, zemes vienības kadastra apzīmējums 9690 008 0638, ar kopējo platību 0,3199 ha, un nodošanu nomas tiesību atklātā mutiskā izsolē personai, kura par izsoles objektu piedāvā visaugstāko nomas maksu. Teritorija ir paredzēta rekreācijai un atpūtai, kā arī publiskās apbūves izvietošanai, izmantojot esošo vēsturisko parku, koka puduru vai mežu teritorijas, saglabājot dabas teritorijas. Publiski objekti papildina pamatizmantošanu - kultūrai, pārvaldei, u.c. arī palīgizmantošanai un papildizmantošanai.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 31. maijā plkst. 8.50. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021. gada 28. maijam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)

Par nekustamā īpašuma “Sešstūris” Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā nomas tiesību izsoli

Burtnieku novada pašvaldības nekustamais īpašums Sešstūris, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, kadastra numurs 9690 008 0366, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9690 008 0634, ar kopējo platību 0,5538 ha platībā, kas sastāv no zemes, uz kura nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve, NĪLM kods 0801, tiek nodots nomas tiesību atklātā mutiskā izsolē personai, kura par izsoles objektu piedāvā visaugstāko nomas maksu. Zemes vienība nav apbūvēta, un nodošanu nomas tiesību atklātā mutiskā izsolē personai, kura par izsoles objektu piedāvā visaugstāko nomas maksu.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 31. maijā plkst. 8.40. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021. gada 28. maijam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)

Par nekustamā īpašuma “Kalnzvārtes 1” Ēveles pagastā, Burtnieku novadā nomas tiesību izsoli

Burtnieku novada pašvaldības nekustamais īpašums “Kalnzvārtes 1” Ēveles pagastā, kadastra numurs 9454 002 0123, ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 9454 002 0123, kas sastāv no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, ar kopējo platību 0,3 ha platībā un tiek nodots nomas tiesību atklātā mutiskā izsolē personai, kura par izsoles objektu piedāvā visaugstāko nomas maksu.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 31. maijā plkst. 8.30. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021. gada 28. maijam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)

Par nekustamā īpašuma “Pakalni” , Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Nekustamais īpašums - “Pakalni” Burtnieku pag., Burtnieku nov., kadastra Nr. 9648 007 0078, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9648 007 0078), ar kopējo platību 7135 m². Objekta nosacītā (sākumcena) cena: 4066,47 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 4.jūnijā plkst.10.00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 3.jūnijam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Ziedonis 2, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Nekustamais īpašums – Ziedonis 2, kadastra Nr. 9690 010 0069, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 010 0069), adrese: “Ziedonis 2”, Valmieras pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 694 m², izsoles sākumcena 2684,71 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 4.jūnijā plkst.10.00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 3.jūnijam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Daudzstāvu mājas, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – daudzstāvu mājas, Valmiermuižā Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, kadastra Nr. 9690 008 0541, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0713), ar kopējo platību 2,5952 ha, izsoles sākumcena 92 649,57 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 28.maijā plkst.10.00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 27. maijam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma Valmieras ielā 5, Matīšos, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: Nekustamais īpašums – Valmieras iela 5, kadastra Nr. 9670 006 0131, Matīšos, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības kadastra apzīmējums 9670 006 0131, adrese: Valmieras iela 5, Matīšos, Matīšu pag., Burtnieku nov., ar kopējo platību 0,4622 ha un trim būvēm: pasta ēka (kadastra apzīmējums 9670 006 0131 001) ar kopējo platību 433,6 m², šķūnis (kadastra apzīmējums 9670 006 0131 003) ar kopējo platību 30,0 m², un garāža (kadastra apzīmējums 9670 006 0131 004) ar kopējo platību 18,0 m², izsoles sākumcena 13 351,60 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 28.maijā plkst.10.15. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 27.maijam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmie objekti. Nekustamie īpašumi:

Dzirnavu iela 6A, kadastra Nr. 9690 008 0730, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0710), ar kopējo platību 406 m², izsoles sākumcena 2 730,29 EUR;

Dzirnavu iela 8A, kadastra Nr. 9690 008 0434, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0712), ar kopējo platību 1,1379 ha izsoles sākumcena 43 181,69 EUR;

Dzirnavu iela 12A, kadastra Nr. 9690 008 0731, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0711), ar kopējo platību 0,0545 ha izsoles sākumcena 3 248,31 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 20. maijā plkst.10.00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 19.maija plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nekustamā īpašuma “Zaļumi” , Ēveles pagastā, Burtnieku novadā atsavināšanu

Atsavināmais objekts: nekustamais īpašums “Zaļumi”, Ēveles pag., Burtnieku nov. (kadastra Nr. 9454 007 0304), kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9454 007 0304, ar kopējo platību 4316 m², un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9454 007 0304 001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 9454 007 0304 002) un diviem šķūņiem bez kadastra apzīmējumiem. Objekta pārdošanas (sākumcena) cena: 5952,00 EUR.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 20. maijā plkst.10.20. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 19.maija plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)


Par nedzīvojamās telpas Nr.17 Valmieras ielā 13, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā nomas tiesību izsoli

Burtnieku novada pašvaldības nedzīvojamās telpas Nr.17 (turpmāk – Objekts) ar kadastra apzīmējumu 9678 003 3167 001, ar kopējo platību 15,6 m² , tiek nodota nomas tiesību atklātā mutiskā izsolē personai, kura par izsoles objektu piedāvā visaugstāko nomas maksu.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 7. maijā plkst. 8.30. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021. gada 6.maijam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC), līguma projekts (pievienotais fails, DOC)

Par nekustamā īpašuma “Pagastnams” zemes daļas Ēveles pagastā, Burtnieku novadā nomas tiesību izsoli

Nekustamais īpašums “Pagastnams” zemes daļas Ēveles pagastā, kadastra numurs 9454 007 0246, ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 9454 007 0425, kas sastāv no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, ar kopējo platību 4,00 ha platībā tiek nodots nomas tiesību atklātā mutiskā izsolē personai, kura par izsoles objektu piedāvā visaugstāko nomas maksu.

Zemes gabala 4,00 ha platībā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9454 007 0425, zemes daļas nomas tiesību izsoles sākuma nomas maksa 288,00 EUR gadā. Nomas maksa tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 12. maijā plkst. 8.30. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021. gada 11. maijam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC), līguma projekts(pievienotais fails, DOC)


Nomas tiesību izsoles noteikumi par apbūves tiesībām uz nekustamā īpašuma Vairogi 1, zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 9690 009 0072 8001 Valmieras pagastā, Burtnieku novadā

Burtnieku novada pašvaldības apbūves tiesības uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Vairogi 1, Valmieras pagastā, kadastra Nr.9690 009 0072, zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 9690 009 0072 8001, platībā 0,0071 ha, tiek nodotas nomas tiesību atklātā mutiskā izsolē personai, kura par izsoles objektu piedāvā visaugstāko nomas maksu. 

Objekta izsole notiks Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, 2021. gada 12.maijā plkst. 8.40. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021. gada 11. maijam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, administrācijas darba laikā, un jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti.

 Noteikumi (pievienotais fails, PDF), pielikumi (pievienotais fails, DOC)

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit