Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšana. Sociālās palīdzības sniegšanas mērķis ir krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) nodrošināt iespēju apmierināt to pamatvajadzības un veicināt to līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Tiesības saņemt sociālās palīdzības pabalstus ir ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Burtnieku novadā un atbilst Burtnieku novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 16/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Burtnieku novadā” norādītajām prasībām. Pieejami šeit.

Kas jādara, lai saņemtu sociālo palīdzību Burtnieku novadā?
Lai saņemtu pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas pie Burtnieku novada Sociālā dienesta darbiniekiem.

Kādi dokumenti man būs jāiesniedz?

Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz rakstveida iesniegumu, ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, izdevumus apliecinošus dokumentus un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju. Lūdzot vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, pabalsta pieprasītājs iesniedz dokumentu, kas apliecina ārkārtas situācijas esamību, bet nav jāiesniedz ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošie dokumenti.

Vai sociālais darbinieks drīkst pieprasīt papildu dokumentus?
Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegtās ziņas, izskatot iesniegtos dokumentus un izmantojot pieejamās valsts vienotās informācijas sistēmas datus. Sociālā darba speciālistam ir tiesības pieprasīt pabalsta pieprasītājam arī citus dokumentus, ja tie nepieciešami.

Vai varu pretendēt uz pabalstu, ja man pieder zeme?
Novērtējot pieprasītāja materiālo stāvokli, papildus Ministru kabineta noteikumos noteiktajam par īpašumu netiek uzskatīts nekustamais īpašums – zeme kopplatībā līdz 3 ha ieskaitot, kas pieder pieprasītāja mājsaimniecībai. 

Cik ātri es saņemšu atbildi par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu?
Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemti dokumenti.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.

Kādā veidā varēšu pabalstu saņemt?
Pabalstus izmaksā personas iesniegumā norādītajā bankas norēķinu kontā vai Burtnieku novada pagastu pārvalžu norēķinu kasēs.

Vai pabalstu var novirzīt, piemēram, lai dzēstu manis uzkrāto parādu?
Persona (ģimene), kas ir atzīta par trūcīgu var saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai, kas tiek aprēķināts un izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. GMI pabalstu naudā pēc ģimenes (personas) vēlēšanās daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā), veicot samaksu par pabalsta saņēmēja lūgumā norādītajiem pakalpojumiem.

Ceļš līdz ES atbalsta pakām: KAS UN KĀ?

Iepazīsties ar infografiku un uzzini, kāds ir ceļš līdz Eiropas Savienības atbalsta pakām! Infografiku iespējams apskatīt šeit.

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit